Morihiro Saito: Lost Seminars, Part 1

Tai no henko ▪ Morotedori kokyuho plus variations ▪ Shomenuchi ikkyo omote ▪ Shomenuchi kotegaeshi ▪ Shomenuchi nikyo ▪ Katatedori shomenuchi ▪ Happogiri ▪ Kumitachi ▪ Ki musubi no tachi ▪ Shomenuchi iriminage ▪ Koshinage introduction ▪ Jo awase ▪ 20 jo suburi ▪ Public demo (jiyu waza, jodori, kumijo)

Morihiro Saito: Lost Seminars, Part 2

Tai no henko ▪ Morotedori kokyuho ▪ Morotedori sankyo ▪ Suwariwaza kokyuho ▪ Morotedori ikkyo ▪ Morotedori nikyo ▪ Shomenuchi ikkyo ▪ Yokomen tanren ▪ Yokomenuchi kotegaeshi ▪ Yokomenuchi iriminage and variations ▪ Yokomenuchi sankyo and henka ▪ Aiki Ken - ichi no suburi ▪ Ni no suburi ▪ San no suburi ▪ Kumitachi - ichi no tachi ▪ Ichi no tachi oyowaza ▪ 31 jo kata

Morihiro Saito: Lost Seminars, Part 3

Tai no henko ▪ Morotedori kokyuho ▪ Ushiro ryotedori kokyunage ▪ Ushiro kubishime katatedori kokyunage ▪ Morotedori kokyunage ▪ Ushiro ryotedori kotegaeshi ▪ Ushiro ryotedori irimiinage ▪ Ushiro kubishime katatedori kokyunage ▪ Ushiro ryotedori sankyo ▪ Ushiro ryotedori jujinage ▪ Ushiro kubishime katatedori jujinage ▪ Suwariwaza kokyuho

Morihiro Saito: Lost Seminars, Part 4

Tai no henko ▪ Morotedori kokyuho ▪ Ushiro ryotedori releases ▪ Nikyo variations including: munadori nikyo ▪ Katatedori nikyo ▪ Morotedori nikyo ▪ Ushirotori kokyunage ▪ Shomenuchi ikkyo ▪ ushirodori releases ▪ Ryotedori ikkyo ▪ Ryotedori shihonage omote ▪ Happogiri ▪ Ryotedori shihonage ▪ Ryotedori tenchinage ▪ Ryotedori kokyunage ▪ Ryotedori iriminage, etc.

Morihiro Saito: Lost Seminars, Part 5

Tai no henko ▪ tai no henko ki no nagare ▪ morotedori kokyuho ▪ ninindori kihon ▪ ninindori - chest grab from behind ▪ ninindori - when pulled ▪ ninindori - when pulled backward ▪ ushiro ryotedori kokyuho ▪ ushiro ryotedori kokyunage ▪ ushiro ryotedori kokyunage oyowaza ▪ ushiro eridori ikkyo omote ▪ ushiro eridori kokyunage ▪ ushiro eridori iriminage ▪ ushiro eridori iriminage ki no nagare ▪ ushiro eridori shihonage ▪ ushiro eridori kotegaeshi ▪ ushiroeri katatedori iriminage ▪ Ken tai Jo demo.

Morihiro Saito: Lost Seminars, Part 6

Tai no henko ▪ morotedori kokyuho ▪ katatedori kokyunage ▪ katatedori shihonage ▪ munadori kokyunage ▪ munadori koshinage ▪ munadori kotegaeshi ▪ katatedori kotegaeshi ▪ katatedori koshinage ▪ katatedori kotegaeshi ▪ morotedori kokyunage ▪ morotedori koshinage ▪ ryokatadori kokyunage ▪ ryokatadori koshinage ▪ ryotedori kokyunage ▪ ryotedori koshinage ▪ shomenuchi iriminage ▪ shomenuchi koshinage ▪ shomenuchi kotegaeshi ▪ ushiro katatedori kokyunage ▪ ushiro katatedori kubishime koshinage ▪ ushiro ryotedori kokyunage ▪ ushiro ryotedori kotegaeshi ▪ yokomenuchi iriminage ▪ yokomenuchi kotegaeshi.

Morihiro Saito: Lost Seminars, Part 7

Katadori iriminage ▪ katadori koshinage ▪ katadori kotegaeshi ▪ katatedori iriminage ▪ katatedori kokyunage ▪ katatedori koshinage ▪ kosadori kotegaeshi ▪ morotedori iriminage ▪ morotedori koshinage ▪ munadori koshinage ▪ ryokatadori kokyunage ▪ ryokatadori koshinage ▪ ryotedori kokyunage ▪ munetsuki koshinage ▪ ryotedori koshinage ▪ shomenuchi iriminage ▪ shomenuchi koshinage ▪ shomenuchi kotegaeshi ▪ sodedori kokyunage ▪ tsuki iriminage ▪ tsuki kotegaeshi ▪ ushiro eridori iriminage ▪ ushiro katatedori kubishime koshinage ▪ ushiro ryotedori koshinage ▪ ushiro ryotedori kotegaeshi ▪ yokomenuchi iriminage ▪ yokomenuchi koshinage ▪ yokomenuchi kotegaeshi.